เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
(29ก.ย.-3ต.ค.57)
โจทย์ : ทำไมต้องมีอาเซียน/อาเซียนในอนาคต
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่ามื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดปัญหาและผลกระทบอย่างไรเพราะเหตุใด
- เด็กๆจะวางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดขึ้นอย่างไร
- 5ปีหลังเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Rubin  : สนทนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนมาBlackboard Share:  การเปลี่ยนแปลงของประเทศตนเองใน 5 ปีข้างหน้าหลังเปิดประชาคมอาเซียน
Show and Share : นำเสนอภาพวาดของตนเอง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ห้องสมุด/หนังสือ
สี/ปากกาเคมี
- กระดาษ A3 A4 100ปอนด์
วันจันทร์
ชง
- ครูเปิดคลิป รถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เด็กๆดู
เชื่อม
-ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคลิปรถไฟความเร็วสูง
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถามถ้าไม่มีการก่อสร้างรถไฟต่อนักเรียนคิดว่าอาเซียนจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะเหตุใด
ใช้
- นักเรียนวิเคราะห์ว่าถ้ามี/ไม่มีการสร้างรถไฟ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมนำเสนอครูละเพื่อนๆฟังผ่านเครื่องมือคิดShow and share
วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
- นักเรียนคิดว่าหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนได้ 5 ปีประเทศของตนเองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างเพราะเหตุใด
เชื่อม
-ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันว่าหลังเปิดอาเซียนได้5 ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
ใช้
-นักเรียนวาดภาพขาว-ดำ แสดงถึงประเทศตนเองใน 5 ปีข้างหน้าหลังเปิดประชาคมอาเซียนพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด Show and Share

วันพุธ
ชง
ครูกระตุ้นติดด้วยคำถามนักเรียนจะออกแบบวางแผนการถ่ายทอดความงอกงามใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาว่านำเสนอสิ่งที่เรียนมาอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจและจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
- นักเรียนวาดภาพนำเสนอประเทศตนเองบนกระดาษ A3(ฉบับร่าง)
- นักเรียนซ้อมละครเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจที่ได้เรียนมา
วันศุกร์
ชง
 นักเรียนนำเสนอภาพฉบับร่างของตนเองให้ครูและเพื่อนดูผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
เชื่อม
 ครูและนักเรียนช่วยกันเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาที่ขาดหายไปของแต่ละประเทศผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
- นักเรียนวาดภาพลงในกระดาษร้อยปอนด์พร้องลงสีให้สวยงาม
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
- ปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้วิเคราะห์ว่าถ้ามี/ไม่มีการสร้างรถไฟ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
- ภาพขาว-ดำ แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศตนเองที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนได้ 5 ปี
- ภาพนำเสนอประเทศตนเองบนกระดาษ A3(ฉบับร่าง)
- ภาพนำเสนอประเทศตนเองบนกระดาษ ร้อยปอนด์พร้อมลงสี
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  วิเคราะห์ประเทศตนเองในอนาคตว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
-ออกแบบวางแผนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาตลอดทั้งQuarter
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ความรู้
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนแลอาเซียนในอนาคต
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการคิด
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานเช่น ภาพอาเซียนในอนาคต
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- คิดออกแบบวางแผนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาตลอดทั้งQuarter
ทักษะการสื่อสาร
-พูดนำเสนอภาพวาดของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
  สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
    

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 ตุลาคม 2557 เวลา 11:10

    ในสัปดาห์นี้พี่ๆไดเรียนเรื่องอาเซียนในอนาคต พี่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้น พี่ตะวันถามว่าทำไมเขาถึงต้องสร้างรถไฟให้สิ้นเปลืองเครื่องบินก็มีหนิครับ จากนั้นพี่ๆได้วิเคราะห์ว่าถ้ามีรถไฟเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตพี่กล์อฟบอกว่าถ้ามีรถไฟเราก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกอยากไปประเทศไหนในอาเซียนก็ไปได้ตามสบาย พี่แม็คบอกว่าถ้ามีรถไฟก็จะทำให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานและก็ต้องตัดต้นไม้อีเยอะแน่เลยครับ จากนั้นพี่ป.5 ก็ได้วาดภาพของประเทศตนเองในอนาคตว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พี่แฟ้มอธิบายภาพว่าประเทสลาวจะเลิกกินข้าวเหนียวและกินอาหารฝรั่งแทนเพราะเข้าอาเซียนต้องเปลี่ยนแปลง พี่โอ๊คบอว่ากัมพูชาจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีสิ่งปะดิษฐ์ที่ทันสมัยเกิดขึ้น จากนั้นครูและพี่ๆสนทนากันว่าในการสรุปองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจจะทำอย่างไร พี่ๆได้ให้ข้อสรุปว่าเป็นภาพวาดและก็ละคร พี่ๆได้ร่างภาพเพื่อนำเสนอให้ครูและเพื่อนช่วยเพิ่มเติม จากนั้นก็วาดลงในกระดาษร้อยปอนด์ และลงสี แล้วพี่ๆก็ทำงานสรุปสัปดาห์โดยการเขียนบรรยาย

    ตอบลบ