เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถรู้/เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
(18-22 ส.ค 57)
โจทย์ : เศรษฐกิจ/เศรษฐศาสตร์อาเซียน
Key Questions :
- แม่น้ำสายใดในอาเซียนที่มีความยาวมากที่สุดเพราะเหตุใด และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
-  จุดแข็ง/จุดอ่อน ของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง และส่งผลอย่างไรกับตัวนักเรียน
- การเกิดเสรีทางการ เข้า-ออกประเทศได้ง่ายขึ้นส่งผลต่อตัวนักเรียนอย่างไรและนักเรียนจะรับมืออย่างไร
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share : จัดลำดับความยาวของแม่น้ำ
Round Rubin  : สนทนาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
Show and Share เล่านิทานเส้นทางของแม่น้ำให้ครูและเพื่อนฟัง/ ชาร์ตความรู้จุดแข็ง/จุดอ่อนของแต่ละประเทศ
ชักเย่อความคิด : เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นจริงหรือไม่
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ห้องสมุด/หนังสือ
สี/ปากกาเคมี
- กระดาษ A3 A4
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนสภาพภูมิศาสตร์ของแต่หละประเทศผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
-นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องแม่น้ำของประเทศตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- นักเรียนช่วยกันจัดลำดับความยาวของแม่น้ำของแต่หละประเทศผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
ใช้
นักเรียนจัดทำนิทานเส้นทางของแม่น้ำตามจินตนาการ โดยต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของแม่น้ำสายนั้น แล้วนำเสนอครูและเพื่อนๆฟังผ่านเครื่องมือคิด Show and Share

วันอังคาร
ชง
-นักเรียนเล่านิทานเส้นทางของแม่น้ำของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้คำถามกระตุ้นคิดว่า ทำไมแต่ละประเทศถึงรวย/จนไม่เท่ากันเพราะอะไรแล้วนักเรียนคิดว่าอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
- นักเรียนคิดวิเคราะห์คำว่า” เศรษฐกิจ/เศรษฐศาสตร์”ในความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรผ่านชาร์ตความรู้

วันพุธ
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการเปิดเสรี โดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าถ้าเปิดเสรีแล้วจะส่งผลอย่างไรกับตัวนักเรียนเองและครอบครัวและสังคม เพราะเหตุใด แล้วจะมีวิธการรับมือกับปัญหาอย่างไร (Round Rubin)
เชื่อม
-นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
จุดแข็ง/จุดอ่อน ของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง และส่งผลอย่างไรกับตัวนักเรียน
ใช้
นักเรียนทำชาร์ตความรู้ จุดแข็ง/จดอ่อน ของประเทศที่ตนเองเลือก

วันศุกร์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-นักเรียนคิดว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างกับตัวนักเรียน ครอบครัว และชุมชน
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆที่จะตามมาหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin

ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-เมื่อเปิดอาเซียนนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้างและนักเรียนจะมีวิธีรับมือกับปัญหาอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
 นักเรียนชักเย่อความคิด ว่าจริงหรือไม่เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
-  นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์( Mind Mapping)

ชิ้นงาน
- นิทานเส้นทางของแม่น้ำตามจินตนาการ(A3)
- ชาร์ตความรู้เศรษฐกิจในความเข้าใจของนักเรียน(A4)
- ชาราตความรู้จุดแข็ง/จุดอ่อน ของประเทศที่เลือก(A3)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
( Mind Mapping)
ภาระงาน
-  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องระบบเศรษฐกิจจุดเด่น/จุดด่อยของประเทศต่างๆในอาเซียน
- ศึกษาข้อมูล/หาวิธีรับมือเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการเข้า-ออกประเทศหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ความรู้
สามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างของแต่ละประเทศในอาเซียนได้
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการคิด
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานเช่น นิทาน
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจอาเซียน
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเมื่อเปิดประชาคาอาเซียนระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงหรือไม่
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
   -สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น

     
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2557 เวลา 17:59

    ในสัปดาห์นี้พี่ป.5 ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำสายต่างๆของประเทศตนเองจากนั้นช่วยกันเรียงลำดับความยาวของแม่น้ำของแต่หละประเทศ กลุ่มพี่เช็คได้ประเทศอินโดนีเซียแต่แม่น้ำที่ศึกษามานั้นเป็นทะเลสาป(ความยาวเป็นตารางกิโลเมตร) เพื่อนๆไม่สามารถจัดเรียงลำดับได้ คุณครูจึงช่วยหาข้อมูลแล้วช่วยกันจัดเรียงลำดับอีครั้ง ครูให้พี่ป.5 แต่งนิทานเส้นทางของแม่น้ำตามจินตนาการ โดยจะต้องมีตัวละครอย่างน้อยสามตัว มีประวัติความเป็นมาของแม่น้ำสานนั้นๆ แล้วให้เด็กๆตั้งชื่อนิทานเอง แต่ละกลุ่มแต่งนิทานและชื่อเรื่องได้อย่างน่าสนใจ เช่น กลุ่มพี่โจใช่ซื่อว่า Go Go แรลรี่ตะลุยเวียดนาม เนื่อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักแข่งรถที่ได้ไปยังประเทศเวียดนามแล้วไปเจอแม่น้ำเกิดความสงสัยว่าแม่น้ำนี้ยาวเท่าไหร่นะจึงได้สอบถามจากชาวบ้านแถวนั้น กลุ่มพี่ออม เป็นเรื่องของประเทศกัมพูชาใช้ชื่อเรื่องว่า Welcome to Cambodia เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปเที่ยวยังประเทศกัมพูชา ได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและก็ไปยังแม่น้ำโขง อีกด้วย จากนั้นในวันอังคารพี่ป.5 ก็ได้เล่านิทานที่ตนเองแต่งให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟัง เพื่อแรกเปลี่ยนข้อมูล ครูได้ให้พี่ป.5 ทำชาร์ตความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตามความเข้าใจของตัวเอง พี่ป.5 ได้ให้ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจไว้หลายอย่าง เช่นพี่มิวบอกว่า เศรษฐกิจคือการขายของ พี่แฟ้มบอกว่าคือการค้าขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พี่แจ็บบอกว่า คือการค้าขายแบ่งออกเป็น 3ประเภท คือ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ วันพุธ พี่ป.5 ก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง/จุดอ่อน ประเทศของใครของเรา และก็ทำชาร์ตความรู้จุดแข็ง/จุดอ่อน ของประเทศตนเอง โดนจะต้องสื่อออกมาเป็นภาพมากกว่าเขียน บางคนสามารถสื่อได้อย่างชัดเจนเช่นพี่ออม แต่บางคนก็ยังไม่แน่จ่าจะวาดอย่างไรต้องปรึกษาครูอยู่หลายครั้งเช่นพี่แดง,พี่แบงค์ ฯลฯ วันศุกร์ครูและพี่ป.5 สนทนาเรื่องเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะมีผู้คนหลังไหลเข้าประเทศเราอย่างมากมายครูจึงให้พี่ป.5ชักเย่อความคิดว่าจริงหรือไม่ที่เปิดประชาคมอาเซียนแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น พร้อมให้เหตุผล แล้วพี่ป.5 ก็สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping

    ตอบลบ