เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week6
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ได้ว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ส่งผลอย่างไรกับปัจจุบัน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
(8-12 ก.ย. 57)
โจทย์ : - ประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
Key Questions :
- ทำไมเหตุการณ์ในอดีตจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพราะเหตุใด
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะเหตุใด
- ถ้าแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้นักเรียนจะทำอย่างไรและจะส่งผลอย่างไรกับปัจจุบันเพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Mind mapping: สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
Round Rubin  : สนทนาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบต่างๆBlackboard Share:  ระบอบการปกครองของประเทศที่ตนเองได้รับมอบหมาย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ห้องสมุด/หนังสือ
สี/ปากกาเคมี
- กระดาษ A3 A4
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์โดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิดว่า คำว่าประวัติศาสตร์ในความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
- นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของประเทศตนเองตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปังจุบัน
ใช้
- นักเรียนทำ Time Line เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศตนเอง
 วันอังคาร
ชง
- นักเรียนนำเสนอ Time Line ให้ครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด
 Show and Share
เชื่อม
-นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประเทศนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบัน
ใช้
-นักเรียนทำสมุดภาพประวัติบุคคลสำคัญ
วันพุธ
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับบุคลสำคัญที่นักเรียนทำสมุดภาพว่ามีความสำคัญอย่างไรกับประเทศนั้นพร้อมน้ำเสนอสมุดภาพให้ครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด Show and share
เชื่อม
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
- ถ้านักเรียนย้อนเวลากลับไปได้จะย้อนไปยังเหตุการณ์ใดและจะแก้ไขเหตุการณ์นั้นอย่าไรและเมื่อแก้ไขแล้วจะส่งผลอย่างไรกับปัจจุบันเพราะเหตุใด
ใช้
- นักเรียนทำชิ้นงาน ย้อนเวลาหาอดีต 

วันศุกร์
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาว่าการย้อนเวลาหาอดีตองแต่ละคนเป็นอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
-เด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดในอดีตที่ยังมีข้อสงใสอยู่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร
-เด็กคิดว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะเหตุใด
ใช้
-นักเรียนทำชิ้นงาน Yes or No (ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตมาหนึ่งเหตุการณ์แล้ววิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงเหตุการณ์จริงจะเป็นอย่างไร)
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
-  นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
-Time line ประวัติเรื่องราวความเป็นมาของประเทศตนเอง
- สมุดภาพประวัติบุคคล
- ย้อนเวลาหาอดีต
-yes or no
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆในอาเซียน
- ศึกษาข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับกบุคคลสำคัญของในแต่หละประเทศ
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ความรู้
- สามารถเข้าใจความเรื่องราวและความเป็นมาของแต่ละประเทศ
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการคิด
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานเช่น
Time line
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นจริงหรือไม่
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
- นำเสนอ Time line ,สมุดภาพให้ครูและเพื่อนฟังได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
  สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
    


    
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.5ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แต่ละคนได้ค้นคว้าหาข้อมูลประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองโดยเริ่มตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงยุคปัจจุบันจากนั้นพี่ๆได้ทำ Time line ประวัติศาสตร์ของประเทศตนเอง พี่ๆยังได้ศึกษาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่ของประเทศตนเองอีกด้วยจากนั้นพี่ป.5 ได้เขียนประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองขึ้นใหม่โดยครูให้โจทย์ว่า ย้อนเวลาหาอดีต เป็นการย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน พี่แจ็บเขียนให้ประเทศไทยไม่มีการสู้รบกับประเทศอื่น พี่ออมเขียนให้กัมพูชาไม่มีการสูรบกันของเมรแดง จากนั้นพี่ป.5 ได้วิเคราะห์ว่าเหตุการณืในอดีตนั้นเป็นเหตุการณ์จริงทุกเหตุการณ์เลยหรือไม่ พี่แป้งบอกว่าไม่น่าจะจริงค่ะเพราะจากที่เพื่อนค้นคว้าข้อมูลมาเช่นไทยกับพม่า พม่าก็บอกว่าประเทศตนเองชนะมาตลอด แต่ไทยก็บอกว่าไทยมีกำลังพลที่เข้มแข็งสู้รบกันอยู่นานกว่าจะชนะ พี่ตะวันบอกว่าไม่จริงเพราะถ้าจริงทำไมปัจจุบันไทยเจริญกว่าพม่าเยอะ จากนั้นพี่ๆป.5 ได้สรุปการเรียนรู้ราสัปดาห์

    ตอบลบ