เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ โครงงาน Welcome to Asean ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
(6-10
ต.ค 57)
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”
Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย“we are oneตะลุยอาเซียน”
 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
เครื่องมือคิด :
Backboard share : ระดมความคิดการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”
Show and Share : นำเสนอการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”
Card and Chart : เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
Round Rubin : พูดทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด 2 Quarter และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
วันจันทร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงใน Quarter นี้
ใช้
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงของตนเองลงกระดาษ A4
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ลงกระดาษ A4
วันอังคาร วันพุธ
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามตลอด 9 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin

ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด
 Mind Mapping
วันพฤหัสบดี
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”ให้ครูฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Backboard share

วันศุกร์
ใช้
นักเรียนจัดนิทรรศการ แสดงละคร เผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
จัดนิทรรศการ
และนำเสนอ
นิทรรศการ
แสดงละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการคิด
คิดสร้างสรรค์ ออกแบบการนำเสนอผลงานและออกแบบการจัดนิทัศการ
- คิดออกแบบวางแผนการเดินทางได้
ทักษะการสื่อสาร
-พูดนำเสนอในสิ่งที่เรียนมาทั้ง9 สัปดาห์ให้ครู,ผู้ปกครองและพี่ๆน้องๆได้ฟัง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
  สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนหน่วย “we are oneตะลุยอาเซียน”เด็กๆตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดความงอกงามให้ครู ผู้ปกครอง น้องๆและพี่ๆได้ดู ครูสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 9 สัปดาห์ ว่ามีอะไรบ้าง เด็กๆได้ความรู้ใหม่อะไร จะนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร จะเผยแพร่สิ่งที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร
    เด็กๆสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่าน Mind mapping นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง ในวันศุกร์พี่ๆป. 5 จัดนิทรรศการในห้องเรียน มีงานศิลปะ ละคร โดยมีละครภาษาไทยที่เรียนอีกด้วย สุดท้ายเชิญผู้ปกครองชมผลงานในห้องเรียน ก่อนถึงวันศุกร์พีๆ แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ทุกคนทุ่มเทซ้อมการนำเสนองานศิลปะ ละคร และช่วยกันจัดห้องเรียน วางแผนการเตรียมชุดอุปกรณ์ในการแสดง อีกทั้งยังทบทวนสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาใน Quarter นี้ว่ามีอะไรบ้าง พี่เพลงบอกว่าสิ่งที่หนูทำได้ดีแล้วคือส่งงานตรงเวลา ไม่มีงานค้างครับสิ่งที่ควรพัฒนาบางทีพูดเสียงดัง พี่กล์อฟบอกว่าผมเขียนหนังสือสวยครับสิ่งผมต้องพัฒนาคือตั้งใจให้มาขึ้นครับ พี่น็อตบอกว่าผมจะพัฒนาเรื่องานให้ส่งตรงเวลาครับจากนั้นเด็กๆได้เขียนสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาลงบนกระดาษ A4 ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน 12 ข้อลงบนกระดาษ A4 ครูและเด็กๆร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์และเด็กๆแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10


    ตอบลบ