เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละประเทศและสามารถยอมรับได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
(22-26   ก.ย. 57)
โจทย์ : วัฒนธรรม
Key Questions :
- ทำไมแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
- นักเรียนจะถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินของประเทศตนเองอย่าไรเพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Round Rubin  : สนทนาเพื่อวางแผนการเปิดตลาด
Blackboard Share:  แบ่งหน้าที่และอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาของแต่ละคน
Show and Share : นำเสนอชาร์ตความรู้วัฒนธรรมของประเทศตนเอง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ห้องสมุด/หนังสือ
สี/ปากกาเคมี
- กระดาษ A3 A4
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาว่านักเรียนว่าในวันหยุดที่ผ่านมานักเรียนทำกิจกรรมใดบ้างและกิจกรรมใดที่นักเรียนทำแล้วมีความสุขที่สุดผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมการกิน การแต่งกายและการใช้ภาษา ของประเทศตนเอง
ใช้
- นักเรียนทำชาร์ตความรู้พร้อมนำเสนอครูและเพื่อนๆฟัง

วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
- ทำไมแต่ละประเทศจึงมีการแต่งกายที่แตกต่างกันเพราะเหตุใดผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ทำไมต้มยำกุ้งจึงได้รับความนิยมจนได้เป็นอาหารประจำชาติของไทยเพราะเหตุใดผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ทำไมภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาทางการที่ใช้ติดต่อสื่อสารเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนเพราะเหตุใดผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
-ครูและนักเรียนสนทนาเพื่อวางแผนการเปิดตลาดในวันพุธ ซึ่งอาหารที่ทำคือแป้งจี่, ฮาม็อก, ปอเปี้ยสดและน้ำสมุนไพร
- นักเรียนค้นคว้าข้อมูลในการทำ/ส่วนประกอบต่างๆของอาหารที่จะทำในวันพรุ่งนี้
ใช้
-นักเรียนทำชาร์ตความรู้วิเคราะห์ภาษา,การแต่งกาย,และอาหารของประเทศตนเองพร้อมนำเสนอครูและเพื่อนฟัง

วันพุธ
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนว่ากิจกรรมในวันนี้ใครมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
- นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์และวางแผนการทำงาน
ใช้
-นักเรียนแบ่งกลุ่มทำหน้าที่ของตนเอง โดยมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำจากนั้นก็เปิดตลาดขายอาหารที่ทำให้พี่ๆน้องๆได้รับประทาน

วันศุกร์
ชง
-ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนในกิจกรรมที่ทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงพุธว่ามีอะไรบ้างผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนกันว่ามีสิ่งไหนที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงในการเปิดตลาดในวันพุธที่ผ่านมาผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
- นักเรียนสรุปการเปิดตลาดว่ามีเป้าหมายอย่างไรมีปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
- ปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้วัฒนธรรมการกินการแต่งกายและการใช้ภาของประเทศตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ออกแบบ/วางแผนการเปิดตลาด
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหาร
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ความรู้
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินการแต่งกายและการใช้ภาของประเทศตนเอง
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
- เรียนรู้การใช่ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัว
ทักษะการคิด
- คิดออกแบบวางแผนการเปิดตลาดได้
ทักษะการสื่อสาร
-พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
- นำเสนอสินค้าที่จะขายได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
  สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
    1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.5 ได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยพี่ๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย และการใช้ภาษาของแต่ละประเทศ พี่ๆได้ค้นคว้าหาข้อมูลและถ่ายทอดโดยการทำเป็นชาร์ตความรู้ และพี่ๆได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินของประเทศกัมพูชา,ลาว,และเวียดนาม โดยการทำอาหารประจำชาติคือ ฮาม็อก,แป้งจี่และปอเปี้ยสด โดยมีผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำและช่วยเด็กๆทำ พี่ๆต่างสนุกและตื่นเต้นกับการทำหาหารให้ความร่วมมือและทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ในการทำฮาม็อกไม่มีเข็มในการหั้นหน่าไม้พี่ๆได้ประยุกต์เอาหนามไผ่ใช้แทน จากนั้นก็เปิดตลาดขายอาหารที่ทำปรากฏว่าขายดี พี่ๆรู้สึกประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้นครูและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนสะท้อนถึงการเปิดตลาดที่เกิดขึ้นว่าสิ่งไหนที่เราทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป และพี่ๆก็ได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ