เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week7


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกแบบ/วางแผนการเดินทางไปยังประเทศต่างๆและถ่ายทอดประสบการณ์จากสิ่งที่ได้ไปพบเห็นมาให้ผู้อื่นฟังได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
(15-19 ก.ย. 57)
โจทย์ : สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในอาเซียน
Key Questions :
- เด็กๆจะวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆในอาเซียนได้อย่างไร เพราะเหตุใด
- เด็กๆจะวางแผนการบริหารเงินอย่างไรในการเดินทางครั้งนี้
- ทำไมจึงเลือกที่จะไปยังสถานที่นั้นเพราะเหตุใด
- เด็กๆจะถ่ายทอดประสบการณ์ การเดินทางท่องเทียวในครั้งนี้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Rubin  : สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนรู้จักBlackboard Share:  สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศ
Show and Share : นำเสนอแผนการเดินทาง, นำเสนอนิทาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ห้องสมุด/หนังสือ
สี/ปากกาเคมี
- กระดาษ A3 A4
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาว่านักเรียนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญใดบ้างในประเทศตนเองผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในประเทศตนเองพร้อมนำเสนอครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด Blackboard  Share
ใช้
- นักเรียนออกแบบ/วางแผนการเดินทางว่าจากประเทศไทยจะไปยังประเทศที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างไร(ระบุวัน เวลา งบประมานที่ใช้ และเส้นทางการเดินทางอย่างชัดเจน)

วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาว่าการวางแผนการเดินทางเป็นอย่างไรแต่ละคนไปที่ใดบ้างผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
-นักเรียนถ่ายทอดให้ครูและเพื่อนฟังว่าไปที่ใดบ้างและเจอกับอะไรบ้างขณะเดินทาง และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
ใช้
-นักเรียนทำนิทานถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร ไปที่ใดบ้าง พบเห็นอะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางในครั่งนี้มีปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างไร

วันพุธ
ชง
นักเรียนนำเสนอนิทานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด
 Show and Share
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาว่าสถานที่ที่นักเรียนเลือกไปเที่ยวนั้นมีเรื่องราวความเป็นมาและมีความสำคัญกับประเทศนั้นอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
- นักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆและวิเคราะห์ว่าทำไมสถานที่นั้นถึงได้รับความนิยมที่ทำให้คนต่างประเทศอยากไปท่องเที่ยว พร้อมวาดภาพประกอบ

วันศุกร์
ชง
 ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม ถ้ามีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งจะไปประเทศใดในอาเซียนเพราะเหตะใด ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาว่าถ้านักเรียนมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวอีกครั้งทำไมนักเรียนเลือกไปประเทศนั้นเพราะเหตุใด ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
- นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
- ปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ชิ้นงาน
- แผนการเดินทาง
- นิทานถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทาง
- ประวัติความเป็นมาของสถานที่ทองเที่ยวพร้อมวิเคราะห์
- Mind Mapping สรุปสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆในอาเซียน
- ออกแบบ/วางแผนการเดินทาง
- นำเสนอแผนการเดินทาง
- นำเสนอนิทานถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทาง
- วิเคราะห์ว่าทำไมสถานที่นั้นถึงได้รับความนิยมที่ทำให้คนต่างประเทศอยากไปท่องเที่ย
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ความรู้
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอาเซียน
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการคิด
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานเช่น นิทาน
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
- คิดออกแบบวางแผนการเดินทางได้
ทักษะการสื่อสาร
-พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
- นำเสนอแผนการเดินทางและนิทานให้ครูและเพื่อนฟังได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
  สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
    


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.5 ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศตนเองพี่ๆหลายคนได้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแต่ละประเทศจากนั้นแต่ละคนได้ออกำแบบวางแผนว่าจะเดินทางอย่างไรเริ่มต้นเดินทางด้วยรถ,เรือ,หรือเครื่องบิน ประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยอย่างเช่นเขมร,พม่าและลาว เดินทางโดยใช้รถ พี่คร์อดบอกว่าเดินทางโดยรถเพราะอยู่ใกล้ๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ พี่แพราวบอกว่าจะเดินทางไปอินโดนีเซียต้องใช้เครื่องบินเพราะถ้าเดินทางโดยรถหรือเรือก็ต้องใช้เวลานานจากนั้นพี่ๆได้ออกแบบวางแผนการเดินทางโดยใช้งบประมานน้อยที่สุด จากนั้นพี่ๆได้ถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่ได้ในรูปแบบของนิทานและพี่ๆได้ทำสรุปสัปดาห์ที่7

    ตอบลบ