เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "we are one ตะลุยอาเซียน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ ยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง รวมทั้งวางแผนเตรียมรับมือหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีวิจารณญาณ

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถรู้/เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของศาสนา อารยธรรม ประเพณีและความเชื่อของแต่ละประเทศและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
(1-5ก.ย. 57)
โจทย์ : ศาสนา อารยธรรม ประเพณีและความเชื่อของแต่ละประเทศ
Key Questions :
-ความเหมือนและแตกต่างของแต่ละศาสนาคืออะไร เพระเหตุใด
- ทำไมศาสนาต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
- ทำไมแต่ละประเทศนับถือศาสนาไม่เหมือนกัน
-  ทำไมต้องนับถือศาสนา ไม่นับถือศาสนาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ห้องสมุด/หนังสือ
สี/ปากกาเคมี
- กระดาษ A3 A4
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการแสดงละครว่าใครได้รับบทบาทอะไรและเรื่องราวของละครสื่อถึงอะไรบ้างผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
- นักเรียนซ้อมละครตามกลุ่มของตนเองเพื่อแสดงให้ครูและเพื่อนๆดู
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสะท้อนว่าการซ้อมละครเป็นอย่างไรนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง นักเรียนทำอย่างไร
ใช้
- นักเรียนแสดงละครโดยมีเวลากลุ่มละ 15  นาที
-นักเรียนชักเย่อความคิดโดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่คนเราต้องนับถือศาสนา ไม่ต้องนับถือศาสนาได้หรือไม่เพราะเหตุใด

วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศาสนาโดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิด ทำไมแต่หละประเทศจึงนับถือศาสนาที่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุใด ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin

เชื่อม
-นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในประเทศที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอครูและเพื่อนๆผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
ใช้
- นักเรียนวิเคราะห์ว่าทำไมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเพราะเหตุใด
- นักเรียนทำชาร์ตความรู้ความเหมือนและแตกต่างของศาสนาประเทศตนเองกับประเทศเพื่อนที่มีศาสนาเดี่ยวกัน
- นักเรียนสร้างศาสนาด้วยตนเอง

วันพุธ
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาว่าศาสนาที่ตั้งขึ้นเองเป็นอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
เชื่อม
-ครูและนักเรียนสนทนาว่าในประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาใดบ้างและแตกต่างกันอย่างไร Round Rubin
ใช้
- นักเรียนทำนิทานช่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธ,คริสต์และอิสลามวันศุกร์
ชง
ครูกระต้นคิดด้วยคำถาม
- ทำไมมุสลิมไม่กินหมู
- ทำไมผู้หญิงมุสลิมต้องปิดหน้ามิดชิด
- ศาสนาคริสต์ตายแล้วทำไมต้องไปหาพระเจ้า
- ทำไมเวลามีคนตายต้องเอากระดูกไปลอยในแม่น้ำ
- ทำไมผู้หญิงชาวเวียดนามถึงใส่หมวกที่ทำมาจากใบจาก
- ทำไมประเทศสิงคโปร์ไม่มีศาสนาประจำชาติ
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยน เรื่องข้อดีข้อเสียขอแต่หละศาสนา โดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิดว่า
-  นักเรียนคิดว่าแต่หละศาสนามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพราะเหตุใด
-  ทำไมนักเรียนคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดแล้วถ้าศาสนาพุทธดีที่สุดทำไม คนทั้งโลกไม่นับถือศาสนาพุทธ
ใช้
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
-  นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยการเขียนบรรยาย
ชิ้นงาน
- ชาร์ตวามรู้ คนไทยส่วนใหญ่ทำไมจึงนับถือศาสนาพุทธ
- สร้างศาสนาด้วยตนเอง
- ชาร์ตความรู้ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศที่นับถือศาสนาเดียวกัน
- นิทานช่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธ,คริสต์และอิสลาม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  แสดงละคร
- วิเคราะห์ว่าคนไทยส่วนใหญ่ทำไมจึงนับถือศาสนาพุทธ
- คิดวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างกันของแต่ละศาสนา
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ความรู้
สามารถเข้าใจความแตกต่างของศาสนาต่างๆและสามารถยอมรับได้
 ทักษะ:
 ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการคิด
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานเช่น นิทาน
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่แตกต่างกันของแต่หละประเทศ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเมื่อเปิดประชาคาอาเซียนจะมีกระทบทำให้คนเปลี่ยนศาสนาหรือไม่

ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
 - สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
    


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.5 ได้แสดงละครถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญา แต่ละกลุ่มก็มีเนื้อเรื่องแตกต่างกันออกไปกลุ่มพี่แจ็บเน้นที่การแย่งชิงพื้นที่ของชาวโรฮิงญากับชาวพม่า กลุ่มพี่ออมเน้นไปที่ความต่างของศาสนาทำให้เกิดความขัดแย้ง หลังจากแสดงละครพี่ป.5 ได้ชักเย่อความคิดว่าเชื่อหรือไม่ที่คนเราต้องนับถือศาสนาถ้าไม้นับถือศาสนาจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด วันอังคารพี่ๆได้วิเคราะห์ว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงนับถือศาสนาพุทธ พี่มิวบอกว่า “หนูเกิดมาก็เห็นเขานับถือศาสพุทธกันอยู่แล้ว พ่อแม่ ย่า ยาย ก็นับถือศาสนาพุธ” พี่ออมบอกว่า “ศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดที่อินเดียที่คนไทยนับถือศาสนาพุทธกันเยอะอาจเป็นเพราะว่าอยู่ในทวีปเอเชียก็เหมือนกับคนยุโรปที่นับถือคริสต์” จากนั้นครูได้ให้การบ้าน ให้พี่ๆป.5 คิดสร้างศาสนาขึ้นมาเอง หลายคนต่างสร้างศาสนาที่น่าสนใจ พี่คร์อด สร้างศาสนาคร์อดที่เหมือนกับชื่อตัวเอง พี่แฟ้มตั้งชื่อว่าศาสนาธรรม การกินอยู่ของศาสนานี้คือห้ามกินผัก ห้ามกินจืด และห้ามฆ่าสัตว์โดยเจตนา วันพุธครูถามพี่ๆป.5 ว่าศาสนาแต่ละศาสนามีความเหมือนความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรเพราะเหตุใด พี่น็อตบอกว่า “เหมือนคืออยากให้ทุกคนเป็นคนดี ต่างคือมีพระเจ้าคนละองค์” พี่โอ็คบอกว่า “เหมือนคือต้องสวดมนต์ ต่างคือบทสวดต่างกัน” และในวันศุกร์ครูและพี่ป.5 สนทนาเรื่องข้อดีข้อเสียของแต่ละศาสนาว่ามีอะไรบ้าง พี่แป้งบอกว่า “ข้อเสียศาสนาอิสลามคือเคร่งในศาสนาเกินไป” พี่แพรวบอกว่า “ศาสนาอิสลามมีข้อดีคือการที่ไม่กินเนื้อหมูเพราะจะได้ไม่ต้องทำร้ายสัตว์” และอีกหลายคนก็ให้ความเห็นพร้อมเหตุผลของตัวเองแต่บางครั้งที่ตัวเองคิดว่าเป็นข้อเสียเพื่อนกับบอกว่าเป็นข้อดีก็มี ครูให้นักเรียนลองคิดเป็นเปอร์เซ็นว่าแต่ละศาสนามีข้อดีข้อเสียกี่เปอร์เซ็นโดยส่วนใหญ่บอกว่าศาสนาพุทธมีข้อดี70-98% ครูเลยถามว่าพี่ๆคิดว่าศาสนาใดน่าจะดีที่สุดในความคิดของพี่ๆทุกคนตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันว่าศาสนาพุทธ ครูเลยถามต่อว่าถ้าศาสนาพุทธมีข้อดีมากขนาดนั้นทำไม้คนในประเทศอื่นๆไม่นับถือพุทธหรือแม้แต่คนไทยเองก็ยังมีนับถือศาสนาอื่น แล้วทำไมคนที่นับถือพุทธไม่ลองนับถือศาสนาอื่น พี่ป.5 หลายคนบอกว่าอาจเป็นเพราะเขาเชื่อในศาสนาของเขาแบบนั้นเลยไม่ยอมเปลี่ยน และพี่ๆก็ได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยการเขียนบรรยาย

    ตอบลบ